Go top

classbetaupdate1

Subject : สกิลพิเศษของสายอาชีพ เป็นสีสันให้กับการเล่น


ระบบสกิลพิเศษของสายอาชีพที่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เล่น


***ยังอยู่ในขั้นการทดลอง Beta Test อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีทำ และวิธีการใช้สกิลได้ตลอดเวลา***


สำหรับการรับสกิลนั้นไม่ยาก เพียงไปกดรับที่ NPC  เลือกซื้อได้ในราคา 100,000 Zeny มีอายุการใช้งาน 2 วันสำหรับตอนนี้เปิดเพิ่ง 3 สกิล 3 สายอาชีพเท่านั้น ในอนาคตอาจจะมีสายอาชีพอื่นๆลงอีก


  1. อาชีพ Hight Wizard สามารถใช้ Skill Rune [Crimson] ใช้สกิล Crimson Rock ได้
  2. อาชีพ Hight Prist สามารถใช้ Skill Rune [Judax] ใช้สกิล Judex ได้
  3. อาชีพ Stalker สามารถใช้ Skill Rune [Triangle] ใช้สกิล Triangle ได้

 


เมื่อซื้อ Skill Rune มาแล้ว เพียงพกไว้ในตัวจะสามารถใช้สกิลได้เลย เหมือนกับการใช้สกิลปกติ แต่ต้องเป็นอาชีพที่ใช้ได้เท่านั้น อาชีพอื่นๆหากซื้อไปพกจะไม่มีสกิลเพิ่มขึ้นมา

เมื่อซื้อ skill rune มาแล้วให้กดที่   Friend Book ที่อยู่ในตัวก่อน เพื่อทำการติดตั้งสกิล ตัวละครต้องมียศอย่างน้อย 15 จึงจะสามารถใช้ skill rune ได้


กด alt s ตรงช่อง Misc สามารถลากสกิลไปวางที่ช๊อตคัทสกิลเพื่อใช้งานได้เลย